ასოციაციის მიზნები

ასოციაციის მიზნები

„განათლება უკეთესი მომავლისათვის“

 

სსსა არის ნებაყოფილობითი, არასამთავრობო, პოლიტიკურად დამოუკიდებელი  ორგანიზაცია, რომელიც შედგება მედიცინის სფეროში მოქმედი პროფესიონალური ორგანიზაციებისა და საზოგადოებებისაგან. ასოციაციის წევრები მონაწილებენ საზოგადო ჯანდაცვის და მედიცინის სხვადასხვა დარგების განვითარებაში.

ჩვენი მრწამსია –  ერთად მუშაობა, ჩვენი უნარების, რესურსებისა და ცოდნის გამოყენებით ლოკალური და გლობალური  სტრატეგიის შემუშავება, ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესება.

ჩვენი მიდგომაა

 • თანამოაზრეთა  შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება.
 • ქართველი ექიმებისათვის მსოფლიოს უახლესი სამეცნიერო ინფომაციის მიწოდება.
 • ადვოკატირება. 
 • სასწავლო საშუალებების განვითარება.
 • კონფერენციებში მონაწილეობა.

ჩვენ ვეძიებთ

 • კოლაბორაციას ქართულ და უცხოურ სამთავრობო და არა-სამთავრობო სამედიცინო ორგანიზაციებთან, რათა გავზარდოთ ჯანდაცვის პროფესიონალთა მომზადების და ჯანდაცვის სამსახურების ოპერირების დონე .
 • კოოპერაციას ყველა ევროპულ და მსოფლიო ორგანიზაციებთან,რომელიც ჩართულია დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიონალური განვითარების პროექტებში, რათა უზრუნველვყოთ სამედიცინო სპეციალობათა ავტონომიურობის და თვითრეგულირების მაღალი დონე.

    ჩვენთან გაწევრიანების უპირატესობები: ერთად მუშაობით ჩვენ შეიძლება გავხდეთ უფრო ეფექტური  მამოძრავებელი ძალა პროგრესული ცვლილებების დასანერგად. ინტერნეტის საშუალებით თქვენ გეძლევათ  ახალ   ადამიანებთან, იდეებთან და კონცეფციებთან გაცნობის  საშუალება.

ყოველწლიური საწევრო ჩვენს ორგანიზაციაში შეადგენს 40 ევროს, რომელიც ხმარდება ვებსაიტის მომსახურებას- დეტალური ინფორმაციით ასოციაციის მოღვაწეობის, წევრების, რეკლამის და სასწავლო მასალების შესახებ. ხარჯები მინიმალურამდეა დაყვანილი წევრების მაქსიმალური მობილიზაციით და ჩართულობით ასოციაციის განვითარებაში.

თქვენ, თქვენი ცოდნა და თქვენი აქტივობა ასოციაციის მთავარი რესურსია.

ჩვენი ხედვა: რეფორმები ჯანდაცვის სისტემაში არარეალურია სამედიცინო განათლების სისტემაში რეორგანიზების გარეშე. ცვლილებები, თუნდაც მცირე, საჭიროებს მოთმინებას, კონსულტაციას, შესაბამის დროს და კეთილგონიერებას.

თანამედროვე მაღალკონკურენტულ გარემოში დიდი მნიშვნელობა აქვს განათლებული, მიზანდასახული და კონკურენტუნარიანი ჯანდაცვის სპეციალისტების მომზადებას. ეს ყველაფერი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქვეყნის განვითარებას და აყვავებას.

ჩვენი გამოწვევები:

 1. დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების კურიკულუმების შემდგომი განვითარება, ახალი ინოვაციური კურიკულუმის ჩამოყალიბება
 2. საინფორმაციო ტექნოლოგიები და მათი აქტიური გამოყენება სასწავლო პროცესში
 3. ქართველი ექიმების და აკადემიური პერსონალის მობილურობის ხელშეწყობა
 4. სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შექმნა,ფუნდამენტური ბიოსამედიცინო და კლინიკური საკითხების ინტეგრაცია
 5. კვლევებზე დაფუძნებული კლინიკური მეთოდების შემუშავება,კვლევითი სამუშაოების ჩატარება, განსაკუთრებით ეპიდემიოლოგიაში
 6. უცხოელ პარტნიორებთან ერთად ერთობლივი პროექტების შემუშავება
 7. შეფასების სისტემის გაუმჯობესება.
 8.  დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების მუდმივი სრულყოფის პროცესი და თითოეული სპეციალისტის ჩართვა უწყვეტი სამედიცინო განათლების/პროფესიული განვითარების პროგრამებში

 

მიზნები:

მუდმივად განვაახლოთ ექიმების ცოდნა და უნარები შემდეგი საშუალებებით

 1. სამედიცინო ინფორმაციის თავისუფალი მოძიება და გავრცელება ონლაინ რეჟიმში, სამედიცინო შემთხვევათა გლობალური მონაცეემთა ბაზის შექმნა ალტერნატიული სამედიცინო კონსულტაციის მიღების შესაძლებლობით, სასწავლო და მოსამზადებელი კურსების ჩამოყალიბება, ვიდეო კონფერენციების ჩატარება, სიმპოზიუმების მოწყობა( ნაცონალურ სამედიცინო აკადემიებთან და სამედდიცინო საზოგადოებებთან კოოპერაციაში), უახლესი ინფორმაციის თარგმნა ქართულად
 2. გრძელვადიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბება ევროპულ სამედიცინო და საგანმანათლებლო ცენტრებთან
 3. საერთაშორისო კონფერენციების მასპინძლობა
 4. უცხოელი და ქართველი პაციენტების მობილურობის/მკურნალობის  ხელშეწყობა.

“სსსა”დანიშნულებაა სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად  სათანადო დონის პროფესიული კომპეტენციის მქონე ექიმების მომზადება/საუკეთესო სამედიცინო პრაქტიკის დანერგვა და ხელშეწყობა  ჯანდაცვის სისტემის სისტემის სრულყოფის/ჩამოყალიბების გზით, რომლის მახასიათებლები იქნება:

 ადეკვატურობასისტემა უნდა შეესაბამებოდეს ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ   და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს,  დამოუკიდებელი უნდა იყოს კონიუნქტურისაგან, სისტემის შემადგენელი ინსტიტუციური ერთეულების უწყებრივი ინტერესებისაგან;

დინამიურობა– სისტემა ადაპტირებული უნდა იყოს:

–  სამედიცინო მეცნიერებისა და პრაქტიკის წინსვლასთან;

–  სამედიცინო მომსახურების სისტემის ცვალებად პირობებთან;

– საზოგადოების ცვალებად მოთხოვნებთან.

მდგრადობა–  სისტემა უნდა დაიგეგმოს  მეცნიერულ საფუძვლებზე და უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ადეკვატური, სტაბილური დაფინანსებით;

ერთიანობა–  სისტემის ნებისმიერი კომპონენტი უნდა შეესაბამებოდეს ქვეყანაში აღიარებულ საბაზისო (აუცილებელ მინიმალურ) სტანდარტებს და არსებულ მარეგულირებელ გარემოს;

განვითარებადობა– სისტემას უნდა გააჩნდეს ბერკეტები,  რომლებიც შესაძლებელს გახდის მთლიანად სისტემისა და მისი ცალკეული კომპონენტების ფუნქციონირების ხარისხის განუხრელ  ზრდას და საბაზისო სტანდარტების  თანდათან ამაღლებას.

პროგრამა საკმაოდ ფართომასშტაბიანია და შეიძლება არარეალისტურად ჟღერდეს, მაგრამ ქვაკუთხედი არის შრომის სწორი განაწილება და ძირითადი ინტერესის საკითხებზე ფოკუსირება, ყოველივე ამისათვის ჩვენ თქვენი დახმარება და რჩევები გვესაჭიროება.

 

 

ასე რომ, ასოციაცია მოხარული იქნება, თუ თქვენგან იქნება  კონსტრუქციული წინადადებები და საიტის შინაარსის  მონიტორინგი

საუკეთესო სურვილებით, ასოციაციის გამგეობა

სიახლეები

სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის (GAMS) V საერთაშორისო კონფერენცია : ტკივილის მულტიდისციპლინური მართვა: თანამედროვე მიდგომები

28-29 სექტემბერს თბილისის ბიზნეს ცენტრში, სასტუმრო Best Western, მის.  აფაქიძე  ქ. 11,  თბილისი   დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის, ი.ბერიტაშვილი ექსპერიმენტული მედიცინის ცენტრის, ვაშინგტონის უნივერსიტეტის, ი.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,

მეტის ნახვა »

საერთაშორისო კონფერენცია ტკივილის მულტიდისციპლინური მართვა- თანამედროვე მიდგომები

საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის (სსსა) V საერთაშორისო კონფერენცია ტკივილის მულტიდისციპლინური მართვა- თანამედროვე მიდგომები სექტემბერი 28 – 29, 2019 თბილისი, საქართველო ორგანიზებულია საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის

მეტის ნახვა »

საქართველოს ბიოქიმიკოსთა ასოციაციის II კონფერენცია

საქართველოს ბიოქიმიკოსთა ასოციაციის II კონფერენცია თბილისი, 16 ნოემბერი, 2018 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი G 106 აუდიტორია

მეტის ნახვა »